Στηρίζουμε την κοινωνία μας

Ενημερωνόμαστε για τις ευρωπαϊκές, εθνικές πολιτικές κοινωνικής μέριμνας καθώς και για τα κοινωνικά έργα που υλοποιούνται και σχεδιάζονται στη Δυτική Ελλάδα

Εθνικές και Ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες

Εθνικές και Ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες


Μάθετε περισσότερα

Περιφερειακή Στρατηγική

Περιφερειακή Στρατηγική


Μάθετε περισσότερα

Έργα Δήμων

Στηρίζουμε την Κοινωνία μας

Εθνικές και Ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες

Το ΕΚΤ είναι το βασικό μέσο που χρησιμοποιεί η Ευρώπη για την υποστήριξη της απασχόλησης, τη στήριξη των πολιτών για την εξεύρεση καλύτερων θέσεων εργασίας και τη διασφάλιση πιο δίκαιων ευκαιριών απασχόλησης για όλους τους πολίτες της ΕΕ. Λειτουργεί επενδύοντας στο ανθρώπινο κεφάλαιο της Ευρώπης – τους εργαζόμενους, τους νέους και όλους όσους αναζητούν εργασία.

Το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ) υποστηρίζει τη διανομή τροφίμων και βασικών υλικών αγαθών, συνδυάζεται με συνοδευτικά μέτρα τα οποία συμβάλλουν στην κοινωνική ενσωμάτωση των ωφελουμένων και υλοποιείται στο σύνολο της χώρας.

Το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία είναι ένας «οδικός χάρτης» που παρέχει ένα σαφές, συνεκτικό και συστηματικό πλαίσιο δράσης για τα άτομα με αναπηρία για την περίοδο 2020-2023.

Η Εθνική Στρατηγική και Σχέδιο Δράσης για την Κοινωνική Ένταξη των Ρομά 2021-2030 είναι ο νέος θεσμικός οδικός χάρτης της ελληνικής Πολιτείας, που συστηματοποιεί τις πρωτοβουλίες για την προώθηση της ισότητας, της κοινωνικοοικονομικής ένταξης και της ουσιαστικής συμμετοχής των Ρομά στην ελληνική κοινωνία, στη βάση της ισότιμης και αποτελεσματικής άσκησης των θεμελιωδών δικαιωμάτων τους.

Ο Ευρωπαϊκός Δείκτης Κοινωνικής Προόδου δημιουργήθηκε για να βοηθήσει τις περιφέρειες να διερευνήσουν τις δυνατότητες και αδυναμίες τους σε σχέση με περιφέρειες παρεμφερών οικονομικών επιδόσεων. Ο δείκτης απαρτίζεται από τρεις διαστάσεις: 1) βασικές ανθρώπινες ανάγκες, 2) βάσεις για ευεξία και 3) ευκαιρίες.

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο αποτελεί το κύριο χρηματοδοτικό εργαλείο μέσω του οποίου η Ευρωπαϊκή Ένωση επενδύει στον άνθρωπο, προσφέροντας σε εκατομμύρια Ευρωπαίους κάθε χρόνο, ευκαιρίες και δυνατότητες να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής τους. Στην Ελλάδα, μέσω της συγχρηματοδότησης δεκάδων τοπικών, περιφερειακών και εθνικών έργων, το ΕΚΤ έχει στόχο να βελτιώσει τις ευκαιρίες απασχόλησης, να ενισχύσει την κοινωνική ένταξη, να καταπολεμήσει τη φτώχεια, τις κοινωνικές ανισότητες και κάθε μορφής διάκριση στην αγορά εργασίας, να προάγει την εκπαίδευση, την ανάπτυξη δεξιοτήτων και τη δια βίου μάθηση, καθώς και να ενισχύσει την αποτελεσματικότητα της δημόσιας διοίκησης ώστε οι πολίτες να λαμβάνουν καλύτερες υπηρεσίες.

Ο στόχος της νέας Εθνικής Στρατηγικής είναι η οριοθέτηση και τεκμηρίωση των στρατηγικών επιλογών του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, κατά την νέα Προγραμματική Περίοδο, 2021-2027, μέσω της ανάπτυξης μίας ολοκληρωμένης πολιτικής πρόληψης και καταπολέμησης του εργασιακού και κοινωνικού αποκλεισμού, κυρίως των ειδικών και ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού.

Το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ αναπτύσσει μια νέα πρωτοβουλία, η οποία έχει στόχο την ενημέρωση, την πληροφόρηση και τη συμβουλευτική εργαζομένων και ανέργων, με έμφαση και προτεραιότητα στους τομείς της κοινωνικής ασφάλισης, των εργασιακών σχέσεων και της απασχόλησης.

Σκοπός του Οργανισμού είναι η χορήγηση χρηματοδοτούμενων από τον Κρατικό Προϋπολογισμό προνοιακών παροχών, επιδομάτων, οικονομικών ενισχύσεων, κοινωνικών υπηρεσιών, για την οικονομική στήριξη και κοινωνική ένταξη οικογενειών και ευπαθών ομάδων του πληθυσμού καθώς και η υλοποίηση, εκτέλεση και διαχείριση προγραμμάτων, δράσεων και ενεργειών που αφορούν προνοιακές πολιτικές του υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Στηρίζουμε την Κοινωνία μας

Περιφερειακή Στρατηγική

Η Δυτική Ελλάδα συνεχίζει να έχει και να βελτιώνει ένα ισχυρό δίχτυ υγείας, κοινωνικής ασφάλειας και αλληλοβοήθειας για όλους τους πολίτες. Αποτελεί συνέχεια και εξέλιξη της πρωτοβουλίας «Μένουμε Δυτική Ελλάδα» που δημιουργήθηκε κατά την πανδημική περίοδο.

Η δημιουργία του Μηχανισμού Κοινωνικής Πολιτικής και Κοινωνικής Καινοτομίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έχει σκοπό την ανάπτυξη ενός περιφερειακού σημείου αναφοράς για το συντονισμό, την πρόληψη, την παρέμβαση - υποστήριξη και τη δικτύωση - διασύνδεση των φορέων άσκησης κοινωνικής πολιτικής και των πολιτών με όλες τις κοινωνικές δράσεις και υπηρεσίες που υλοποιούνται στην Περιφέρεια.

Ολοκληρωμένο Σύστημα Οργάνωσης, Προτυποποίησης και Ανάπτυξης του Εθελοντισμού της ΠΔΕ

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας θέλοντας να συντονίσει και αξιοποιήσει με το καλύτερο δυνατό τρόπο την επιθυμία συμμετοχής του κοινωνικού συνόλου σε εθελοντικές δράσεις και λαμβάνοντας υπόψη τον σημαντικό αριθμό εθελοντικής προσφοράς της ευρύτερης περιοχής, αναλαμβάνει μέσω της συγκεκριμένης δράσης τον ρόλο του στρατηγικού διευκολυντή και συντονιστή των εθελοντικών φορέων/ οργανισμών και των εθελοντών της ευρύτερης περιοχής της Δυτικής Ελλάδας. Ο καίριος συντονισμός, η εκπαίδευση των εθελοντικών φορέων/οργανισμών, η αποτύπωση των αναγκών και στη συνέχεια η συσχέτιση της εθελοντικής προσφοράς με τη ζήτηση θα δημιουργήσει μία νέα δυναμική και σημαντικά οφέλη στην τοπική ανάπτυξη και στην πολιτική προστασία.

Το ΤΕΒΑ είναι ένα πολύτιμο εργαλείο το οποίο σε συνεργασία με Δήμους, Μητροπόλεις και συλλογικούς φορείς αξιοποιούνται πολύπλευρα, είτε μέσω προγραμμάτων διανομής τροφίμων και άλλων υλικών αγαθών, είτε μέσω κοινωνικών δράσεων για την ενσωμάτωση των πολιτών στο κοινωνικό γίγνεσθαι. Στην ιστοσελίδα που έχει δημιουργηθεί παρέχεται πλήρης ενημέρωση για τις δράσεις του ΤΕΒΑ στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και το πληροφοριακό της υλικό θα εμπλουτίζεται διαρκώς.

Στηρίζουμε την Κοινωνία μας

Έργα Δήμων

Ενημερωθείτε για τις Κοινωνικές Υπηρεσίες του Δήμου Αγρινίου

Ενημερωτικό υλικό σχετικά με τις δράσεις του Ξενώνα Φιλοξενίας Γυναικών του Δήμου Αγρινίου με αφορμή της Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας μοιράζουν στελέχη της δομής

Ενημερωθείτε για τις αρμοδιότητες και τις παρεχόμενες υπηρεσίες του Κέντρου Κοινότητας του Δήμου Αμφιλοχίας

Το Κέντρο Κοινότητας με Παράρτημα ΡΟΜΑ είναι μία κοινωνική δομή που εστιάζει υποδοχή, ενημέρωση και υποστήριξη πολιτών που ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.

Το Παράρτημα Ρομά του Κέντρου Κοινότητας του Δήμου Πατρέων, στα πλαίσια της διασφάλισης της ισότιμης πρόσβασης σε ποιοτικές υπηρεσίες παροχής φροντίδας υγείας, ξεκίνησε τη δράση ευαισθητοποίησης σε γυναίκες Ρομά

Οι Κοινωνικοί Λειτουργοί της Υπηρεσίας εξυπηρετούν καθημερινά πολίτες που αντιμετωπίζουν προβλήματα κοινωνικού αποκλεισμού και αντιμετώπισης καθημερινών αναγκών διαβίωσης (στέγασης, διατροφής εκπαίδευσης, απαλλαγή ή μείωση δημοτικών τελών, κλπ).

Οι Κοινωνικοί Λειτουργοί της Υπηρεσίας εξυπηρετούν καθημερινά πολίτες που αντιμετωπίζουν προβλήματα κοινωνικού αποκλεισμού και αντιμετώπισης καθημερινών αναγκών διαβίωσης (στέγασης, διατροφής εκπαίδευσης, απαλλαγή ή μείωση δημοτικών τελών, κλπ).

Στο Κέντρο Κοινότητας μπορούν να απευθύνονται όλοι οι πολίτες της περιοχής, οι οποίοι αντιμετωπίζουν κάποιο κοινωνικό πρόβλημα, είτε οι ίδιοι, είτε μέλη της οικογένειάς τους.

Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης του Δήμου Αγρινίου είναι αρμόδιο για την υλοποίηση του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι»

Στο Δήμο Ακτίου – Βόνιτσας λειτουργεί ένα πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι – υπό την εποπτεία της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Ακτίου -Βόνιτσας – το οποίο καλύπτει όλες τις δημοτικές ενότητες του Δήμου και παρέχει υπηρεσίες κατ’ οίκον Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης, Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και Οικογενειακής Βοήθειας σε 100 ηλικιωμένα άτομα ανά έτος και ανά πρόγραμμα.

Ενημερωθείτε για τις παρεχόμενες υπηρεσίες του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» του Δήμου Θέρμου

Το κοινωνικό Παντοπωλείο στηρίζει τους κοινωνικά ευπαθείς και άπορους συνανθρώπους μας και όσους αντιμετωπίζουν σοβαρά οικονομικά προβλήματα ή προβλήματα υγείας, ανέργους, μετανάστες κ.α. στοχεύοντας στην κάλυψη πρωτογενών αναγκών.

Το Ανοιχτό Κέντρο Ημέρας αποτελεί δομή άμεσης πρόσβασης για την αντιμετώπιση των βασικών αναγκών των αστέγων. Θα παρέχει υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής στήριξης, πρωτοβάθμιας υγειονομικής φροντίδας, ατομικής φροντίδας και υγιεινής, καθώς και διασύνδεσης με υπηρεσίες στέγασης, σίτισης, ψυχολογικής υποστήριξης, νομικής συνδρομής, συμβουλευτική υγείας, πρόνοιας και κοινωνικής επανένταξης.

Το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Δυτικής Αχαΐας έχει στόχο την ανάπτυξη ενός τοπικού σημείου αναφοράς για την υποδοχή, εξυπηρέτηση και διασύνδεση των πολιτών με όλα τα κοινωνικά προγράμματα και υπηρεσίες που υλοποιούνται στην περιοχή του Δήμου Δυτικής Αχαΐας με ιδιαίτερη έμφαση στη βελτίωση απασχολησιμότητας και ποιότητας ζωής των ατόμων, περιθωριοποιημένων ομάδων μέσω της ενίσχυσης βασικών κοινωνικών δεξιοτήτων.

Το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Ερυμάνθου είναι μια νέα δομή κοινωνικού χαρακτήρα. Αποτελεί ένα σημείο αναφοράς για την Υποδοχή, Εξυπηρέτηση των πολιτών με έμφαση στις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και Διασύνδεση αυτών με όλα τα κοινωνικά προγράμματα και υπηρεσίες, που υλοποιούνται στη περιοχή του Δήμου Ερυμάνθου αλλά και πέρα από τα όρια αυτού.

Στη Δυτική Ελλάδα, η Κοινωνία μπροστά

Close Popup

 

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη εμπειρία στο διαδίκτυο. Συμφωνώντας αποδεχτείτε τη χρήση των cookies σύμφωνα με την πολιτική cookie.

Close Popup
Privacy Settings saved!
Ρυθμίσεις απορρήτου

Όταν επισκέπτεστε οποιονδήποτε ιστότοπο, ενδέχεται να αποθηκεύσει ή να ανακτήσει πληροφορίες στο πρόγραμμα περιήγησής σας, κυρίως με τη μορφή cookies. Ελέγξτε τις προσωπικές σας Υπηρεσίες Cookie εδώ.

Αυτά τα cookies είναι απαραίτητα για να λειτουργήσει ο ιστότοπος και δεν μπορεί να απενεργοποιηθεί στα συστήματά μας.

Τεχνικά Cookies
Για τη χρήση αυτού του ιστότοπου χρησιμοποιούμε τα παρακάτω cookies που απαιτούνται από τεχνική άποψη
  • wordpress_test_cookie
  • wordpress_logged_in_
  • wordpress_sec

Απορρίψη όλων των υπηρεσιών
Save
Δέχομαι όλες τις υπηρεσίες
Scroll to Top
end